برخی از جوانان فکر میکنند که اقامه نماز در محل کار باعث دورشدن از فضای حاکم در آن محل ویا بی اعتمادی مدیران به آنان  است.این تفکر اشتباه ،دلیلی برای اقامه نکردن سرموقع یا ترک نماز شده است در حالی که مدیران به نماز خوانان اعتماد بیشتری دارند وسعی می کنند آنان رادر اختیار داشته باشند.

نمونه این مساله ،((یک مهندس روسی  است که تعدادی کارگر ایرانی را برای کار استخدام کرده بود، کارگران بنا به وظیفه شرعی وقت اذان که میشد برای خواندن نماز دست از کار میکشیدند.

یک روز مهندس به آن ها اخطار کرد که اگر هنگام کار نماز بخوانند آخر ماه از حقوقشان کسر میشود. کسانی که ایمان ضعیف و سست داشتند از ترس کم شدن حقوقشان نماز را به آخر وقت میگذاردند امّا عدّه ای بدون ترس از کم شدن حقوقشان همچنان در اوّل وقت، نماز ظهر و عصرشان را میخواندند.

آخر ماه، مهندس به آن ها که همچنان نمازشان را اوّل وقت خوانده بودند، بیشتر از حقوق عادّی (ماهیانه) پرداخت میکند کسانیکه نماز خود را به بعد از کار گذاشته بودند به مهندس اعتراض میکنند که چرا حقوق آنها را زیاد داده است. مهندس میگوید:

اهمیّت دادن آن ها به نماز و صرفنظر کردن از کسر حقوق، نشانگر آن است که ایمان آن ها بیشتر از شماست و این قبیل آدم ها هرگز در کار خیانت نمی کنند همچنانکه به نماز خود خیانت نکردند.))(برگرفته ازسایت ستاد اقامه نماز)
بنابراین اقامه نماز باید اولویت هر کاری باشد تاضمن خشنودی خدای متعال ، اعتماد دیگرا ن را جلب کند.