مساجد باید در برنامه ریزی های خود به جذب نوجوانان وجوانان اهمیت ویژه ای بدهند تا رسالت واقعی خود که بسط اارزشهای معنوی در بین آحاد جامعه بویژه نسل جوان است را به خوبی انجام دهند.در این رابطه می توان پیشنهاداتی ارائه نمود از جمله :
*مشارکت دادن جوانان در برنامه ریزی های مسجد وکمک گرفتن  از آنان
*منطبق کردن برنامه های مسجد با شرائط روز جامعه و مسائل مبتلاء به
*بهره گیری از شیوه ها وروش های نوین آموزش مسائل دینی 
*خودداری از اجرای برنامه های تکراری وخسته کننده  ویکنواخت
*مدیریت  زمان در اجرای برنامه وانتخاب زمانهای مناسب که حضور جوانان بیشتر است مثل ایام محرم ورمضان
*طرح مسائل ومشکلات محل وسعی در رفع آن بویژه مشکلات جوانان
*پرهیز از یکسو نگری به مسائل مسجد
*اصالت دادن در برنامه ها به اصل آسانگیری  واعتدال