نماز به معنای ارتباط با خدای متعال  و اثبات بندگی  مومن در برابر ذات مقدس اوست. لذا اگر فردی بخواهد از فرمان مولای خود سرپیچی کند وراهی غیر از راه اطاعت در پیش گیرد مسلما مورد غضب پرودگار قرار می گیرد و باید منتظر عقوبت باشد.
قرآن کریم برای نشان دادن ارزش وجایگاه نماز  و عقوبت  تارکین نماز ،به گفتگوی اهل بهشت و اهل جهنم اشاره می کند ومی فرماید:
((یتسائلون عن المجرمین ماسلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلّین))

((اهل بهشت سئوال میکنند از مجرمان که چه چیز شما را به دوزخ فرستاد ؟ میگویند ما از نمازگزاران نبودیم)) سوره مدثر ، آیه 4
براساس این آیه آنچه موجب سقوط افراد در جهنم وقهر الهی می شود ،ترک نماز است  وآنچه بهشت را نصیب خوبان میکند اقامه نماز می باشد.
پس افراد تارک نماز باید درباره عمل خود وعاقبت آن کمی فکر کنند.