مساجد به عنوان پایگاه اسلام  ومرکزی برای ارائه چهر ه معنوی دین ،باید دارای معماری ومحیطی آرامش بخش وبه دور از تعلقات دنیای باشد وسادگی آن موجب یاد آوری  وذکر خالصانه خدای متعال باشد.
اما علاوه برجنبه های ساختمانی برخی از ویژگی ها می تواند به جذابیت مسجد کمک کند از جمله :
*تزیینات زیبای اسلامی شامل کاشیکاری ،منبرهای زیبا و منقوش به جملات پر مغز ،محراب با ویژگی یاد آوری قبر ودارای تزیینات مناسب و...
*نظافت و پاکیزگی شامل مداومت بر پاکیزگی آن ورفع آشغالها روی فرش وحیاط و..مسجد ،نظافت سرویس بهداشتی وتهیه وسایل بهداشتی آن مثل صابون و....
*تهیه  وسایل صوتی مناسب که هم دارای امکانات تنظیم باشد و هم خراب نباشد که باعث آزار ممردم شود.
*بهره گیری از افراد خوش صدا برای قرائت دعا  وگفتن اذان واقامه  وقرائت روزانه قرآن کریم
*برگزاری مراسمات شادی وعزا در طول سال وبرنامه ریزی مناسب برای اجرای آنها