از برکات مساجد داشتن هیت امنا ء می باشد که به مدیریت جمعی مسجد می پردازند وبا رای عموم مردم محل انتخاب می شوند. هیات امناء مساجد مهمترین بخش پروسه جذب نو جوانان وجوانان به مسجد می باشندزیرا آنها برنامه ریز ومجری امورات مسجد می باشند ،فلذا می توانند تاثیرات بسیار مهمی در این پروسه بگذارند.بنابراین باید دارای ویژگی های از جمله موارد زیر باشند:
*همکاری وهماهنگی  با اعضای دیگر دراجرای برنامه های مسجد
*آشنایی با روحیات نوجوانان وجوانان وتوجیه بودن نسبت به شخصیت آنان واحترام به شخصیت وعقیده آنان
*علاقه به کار وامورات فرهنگی واهتمام جدی برای اجرای آن
*بکارگیری نوجوانان وجوانان در امورات جاری مسجد به تناسب سن آنان
*ارتباط با جوانان ونوجوانان و خانواده آنان
*تامین بودجه مسجد و بویژه بودجه فعالیتهای فرهنگی