نماز به عنوان یک درک عمیق از ارتباط با مرکز قدرت عالم ونقطه اصلی هستی یعنی خدای متعال ،دارای ویژگی های منحصر بفردی است که شناخت آنان به جذب و ارتباط عموم مسلمین وبویژه جوانان به آن کمک می کند.
نماز را میتوان یک درخت پاکیزه دانست که ریشه در ایمان  واعتقاد نمازخوان دارد وشاخه وبرگ آن ،به اندازه صحت ودقت در آن است .
ثمره ی این درخت که برکات  جسمی وروحی است و دنیا وآخرت فرد را در برمی گیرد بسیار گسترده است .ثمراتی همچون دوری از فساد وفحشا،همنشینی با خو بان ،رضایت خدای متعال ،انجام تکلیف  و...
بنابراین اگر مومن بداند که سایه درخت  نماز چگونه بر زندگی اش برکت  می افکند ،سعی در آبیاری بهتر آن می کند وبه رشد ونمو او توجه م کند تا  ثمره ای بهتر بدهد واو را از حوادث وبلایای زمین وزمان در امان نگه دارد.
فلذا حافظوا علی الصلاه  را  می توان  تفسیر به توجه رشد و ثمردهی این درخت پاک نمود که مومنان هر روز وشب بدان همت کنند ونگذارند ،خطوات شیطانی و آسیب های زمینی آن را از زمین قلبش ریشه کن کند.