از دیدگاه رهبر معظم انقلاب روحانی میتواند در امر جذب  وفعالیت خود در مسجد  موفق باشد که دارای خصلت همکاری وهمدلی با نهادهای فرهنگی دیگر مسجد باشد واز اختلاف ودوری از آنان خودداری کن چنانکه می فرمایند:
من سفارش می‌کنم که کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد را فراموش نکنید؛ البته با همکاری بسیج. بد است که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد، اختلاف به وجود بیاید. با همکاری بسیج، این کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد را مؤثر کنید، برایش کار کنید. بنشینید فکر کنید، مطالعه کنید و سخنی که متناسب با نیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می‌کند، فراهم کنید. مطالعه کنید
.
ایشان علاوه بر پرهیز از اختلاف ،سفارش می کنند که کار فکری ومطالعاتی انجام شود وسخنان وطرح هایی مناسب نیاز جوانان تهیه شود  که در صورت  که روحانیون به این امر اهمیت دهند ،شاهد موفقیت روحانی ومساجد در امر جذب خواهیم بود.