تلویزیون امید

یکی دیگر از رسانه های تصویری فعال در زمینه تبلیغ مسیحیت، تلویزیون امید ایران است. این تلویزیون که به مدیریت شخصی به نام نادر رفیعی به فعالیت می پرداخت رویکردی ضد اسلامی را در برنامه های خود به نمایش می گذاشت.
گفتنی است که از مدتی پیش قرار بوده است که این تلویزیون منحل شده و به تلویزیون IPN به مدیریت مهران عبدشاه بپیوندد.
منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم