شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

مسیحیت تبشیری:

 

مسیحت تبشیری در واقع یک سازمان تبلیغاتی است که با گردآوری تمام فرقه‌های مورد قبول و مطرود پروتستان چون شاهدان یهود، مرمون‌ها، مونیسم و... در یک اردوگاه مشترک با ایجاد یک  اتحاد عمل و نظربا هدف ضرورت توسعه مسیحیت در جهان و لزوم تبلیغ و تبشیر مسیحیت به‌ویژه در مناطق اسلامی ،فعالیت می نماید.

مدیران و سیاست گذاران این سازمان ،قدرت های استعمار گربا محوریت اسرائیل می باشند و حمایت مادی ومعنوی قوی از این مجموعه می نمایند و در عوض در نیل به اهداف  اقتصادی وسیاسی و.. در کشورهای هدف از آنان بهره می گیرند.

اما شیوه فعالیت سازمان ،را باید با قاعده ،هدف وسیله را توجیه (می کند) ترسیم کرد که با همه وسائل مشروع وغیر مشروع ،عقاید صحیح یا انحرافی ،استفاده از نام واعتبار ادیان دیگر وراه انداز شبکه های رسانه ای و شبکه های اجتماعی فعال در کشورها وعبور از خط قرمزه ای اخلااقی ،اجتماعی و..سعی در  رسیدن به اهداف شوم خود می باشند.

به قول یک مبشر مسیحی: « هرکجا بشر باشد، بیماری نیز موجود است و هرکجا نیاز به پزشک باشد فرصتی برای تبشیر و تبلیغ است».

ازدیدگاه مسیحت تبشیری بزرگترین خطر ورقیب آنان در سطح بین الملل ،دین اسلام است.دینی که دارای پایه های عقلانی ودارای جامعیت و معنویتی حقیقی واثر گذار است و بیش ازیک میلیارد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر امروزه  اسلام ، جالبترین  ومستدل ترین دین ازدیدگاه افراد تحصیلکرده غرب میباشد ومردم به سوی تعالیم آن تمایل دارند  که باعث افزایش چشمگیر مسلمانان در کشوره ای اروپایی  مسیحی شده است که زنگ خطری برای مسیحیت می باشد.

بنابراین سازمان تبشیری اقدام به ایجاد یک موج وسیع ودامنه دار تبلیغاتی و بااستفاده ازعوامل داخلی وخارجی در کشورهای اسلامی  نموده است که باتوجه به سیاستهای اسلام ستیزانه غرب وصهیونیزم جهانی،به تدریج روندی رو به رشد گرفته است که راه اندازی شبکه های رادیویی وتلوزیونی تبشیری نمونه ا ی از این حرکت می باشد .

این شبکه ها با هدف نمایش وتبلیغ وترویج عقاید مسیحیت صهیونیسیتی در قالب انواع فرقه های مطرود ومقبول مسیحیت  و ارایه ناتوانی اسلام و وعدم جامعیت آن وپخش شبهات  وارائه تصویری خشن ورادیکال از آن ،از سویی دیگر  ،سعی در جذب مسلمین نموده است .

مساله ای که با توجه به حمایت ابرقدرتها  ،خطری بزرگ برای مسلمین به شمار می رود.