شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

ایران

 تاریخ، حیات اجتماعی ایرانیان را حیاتی دینی و مبتنی بر عنصر دین معرفی کرده  است.

ایران در طول تاریخ،تجربه ادیان مختلف را داشته  که مهم ترین آن اسلام بوده است که با ورودش باعث تغییرات اساسی در زندگی و بنیانهای فکری مردم  شد ه است.

اما مسیحیت قبل ازورود اسلام ،در ایران پیروانی داشت وتاریخ نگاران از سفر برخی از ایرانیان با هدیه به اورشلیم وملاقات با  حضرت عیسی مسیح (ع) خبر می دهند که جرقه ی اولیه فعالیت مسیحیت در ایران می باشد .

مسیحیت پروتستان (شاخه میسیونری مسیحیت) در سال 1024 شمسی در ایران حضور یافتند و اقدام به فعالیت کردند و علاوه بر تبلیغ مسیحیت و جذب ایرانیان به آیین مسیح(ع)، اقدام به تأسیس مراکز خیریه‌ای مانند یتیم‌خانه‌ها، مراکز نگهداری سالمندان، بیماران خاص و نابینایان کردند وبالاخره در ابتدای انقلاب این میسیونری ها که بعضا در مناطق  تهران، مرکزی، قزوین، زنجان، مازندران، گلستان و خراسان فعالیت داشتند،از کشور اخراج شدند.

البته فعالیت این نوع از مسیحیت با هدایت میسیونرهای از خارجی همچنان ادامه پیدا کرد وامروزه با شیوه ها و روشهای گوناگونی وبا محوریت رسانه ها ادامه دارد.

ازطرفی دیگر باید جامعه شیعه ونظام سیاسی ایران را  بزرگترین معضل شبکه ی صهیونیسیتی مسیحی دانست.زیرا از بعد اعتقادی دارای تضادهای بسیاری می باشند ودر بعد تبلیغی نیز هر دو دارای ظرفیت هایی  وفعالیتهایی در سطح جهان هستند که باعث تشدید این تضادها شده است و به یک جنگ تبلیغاتی  تبدیل شده است.

ایران به دلیل وجود ظرفیت های کم نظیر فرهنگی،  اجتماعی،سیاسی ،ژئو پلتیک در سطح منطقه وجهان ،در طول تاریخ مورد طمع کشورهای استعمارگر بوده است واین مساله لزوم فعالیت سازمانهای تبلیغ  آنان را دوچندان می کند .

 

اهداف:

اهداف مسیحیت از فعالیت های تبلیغی در ایران را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1.اهداف استعماری وسیاسی واجتماعی همچون بهره برداری از منابع  آن

2. تغییر دین رسمی کشور ونشان دادن ناکارآمدی حکومت اسلامی

3.پخش وتبلیغ عقاید وآموزه های مسیحیت صهیونیستی وجذب مسلمانان

4.مقابله فکری اعتقادی وترویج  انواع شبهات برعلیه اسلام