شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

معرفی شبکه های فعال :

تلوزیون محبت
از تلویزیون های فعال مسیحی در عرصه تبلیغ و تبشیر است. مخاطبین این تلویزیون، فارسی زبانان در کشورهای مختلف می باشند. فعالین تبشیر مسیحی چون ساسان توسلی از گردانندگان اصلی این تلویزیون می باشند
.
برنامه های این تلویزیون توسط تلویزیون محبت و سازمان ها و موسسات مختلفی تهیه و فراهم می شوند. برنامه ها از قالب های مختلفی مانند برنامه های داستانی یا سریال ها، فیلم، ویدئو موزیک، برنامه های تعلیمی و بشارتی از طریق موسسه های گوناگون با دیدهای گوناگون ارائه می شوند.
تلویزیون محبت از طریق ماهواره در خاورمیانه اروپا و آفریقای شمالی قابل مشاهده می باشد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم