این شبکه آن طور که ادعا می شود بزرگترین و پر بیننده ترین رسانه و شبکه مذهبی است که به تبلیغ مسیحیت می پردازد.
شبکه تی بی ان، به نوعی برای دیگر شبکه های تبشیری حالت شبکه مادر و میزبان را دارد. به عنوان مثال شبکه نجات تی وی، بخشی از زیر مجموعه شبکه های تی بی ان است.
پخش برنامه ها از این شبکه به صورت شبانه روزی و 24 ساعته می باشد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم