به فقر مقام ورفعتی داد  بانوی روزه دار ما با اطعام فقیر وبه دنیا،طعنه زد با بخشش پوشش عروسی اش به بی پناه..
شهادتش تسلیت باد.