چلچراغ حجاب

چه خبر است...

گویا خورشید به زمین نزول کرده و چلچراغ  نورچادری ،در شب تار ،روشنی بخش شده.

چه نوری است  که یهودی را مسلم  کرده و جمعی راتا به ابد، به تقدیس وتمحید واداشته...

آری
این خورشید غرق شده در نور خدا ،چادری از جنس حجاب است به قامت صدیقه کبری (س) ..