کاش بودند سپه سالاران هویزه وفکه ، در کوچه های بی کسی علی (ع)  تامادری سیلی نمیخورد.